30. 5. 2020 Sobota

Bileám odpověděl: "I kdyby mi dal Balák všechno stříbro a zlato, které je v jeho domě, nemohl bych přestoupit přikaz Hospodina.
4. Mojžíšova 22,18 (CSP)

My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu.
2. list Korinským 2,17

Osobně mám mnohem raději, když se mnou jednají lidé na rovinu. Nemám rád přetvářku a intriky. Bůh jedná upřímně a říká věci na rovinu. Jeho cesty jsou přímé. Nechce, aby se někdo trápil a trpěl, ale chce, aby lidé přestali jednat špatně a opravdu hledali, co je dobré a správné. K tomu, kdo upřímně lituje toho, co zkazil, se nikdy neotočí zády. Otázkou zůstává, jestli chceme slyšet to, co nám v lásce pravdivě říká, a jestli chceme Boha opravdu poslouchat. Věřím, že se to vyplatí.

David

29. 5. 2020 Pátek

O tvé spravedlnosti budu všem vyprávět a každý den tě ze srdce chválit.
Žalm 35, 28

Učedníci se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha.
Lukáš 24, 52–53

Když poznáme Boží spravedlnost, která převyšuje naše hodnocení, naši touhu po rychlém řešení nebo odplatě, zůstáváme v úžasu, vděčnosti a chvále Stvořiteli. Stejně tak učedníci, když se setkali s naplněním slibu vzkříšení Ježíše a viděli Jeho velikost, byli plni vděčnosti a chvály. Je to pozvání, nenechat se určit dobou, okolnostmi ani svými představami o životě, ale Boží velikostí, která nám v Ježíši otevírá úplně nové zaměření života.

Ctibor

28. 5. 2020 Čtvrtek

Hleď na mne pro svou lásku, Pane, bez tebe zůstanu sám, ztrápený.
Žalm 25, 16 (SNC)

„Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda,“ odpověděl mu nemocný. „Když tam zamířím, někdo mě předstihne.“ „Vstaň, vezmi si lehátko a choď!“ řekl mu Ježíš.
Jan 5, 7–8 (B21)

Bůh je ten, který pomáhá, on ví, co potřebujeme, a to je někdy problém. Střetávají se zde naše představy o tom, jak by nám měl Bůh pomoci, a jak nám opravdu pomůže. To je vidět na dnešním textu. Ochrnutý muž měl představu o tom, jak by mu mělo být pomoženo, ale neviděl možnost, jak by pomoci dosáhl, a proto byl zoufalý. Ježíš měl pro něj úplně jiné řešeni. A to je povzbuzení pro dnešní den - dovolit Kristu, ať mi pomůže tak, jak on chce - protože to je to nejlepší, a ne tak, jak si to představuji já.

Jirka

27. 5. 2020 Středa

Dotáhni, Bože, můj zápas do konce.
Žalm 138, 8 (SNC1)

Nepochybuji, že když Bůh své dobré dílo u vás započal, dovede je až k slavnému konci v den Kristova návratu.
Filipským 1, 6 (SNC)

Spousta lidí se snaží dělat něco dobrého, ale výsledek není vždy to, co čekali. Někdy vyjde všechna naše lidská snaha, jaksi naprázdno. A proč tomu tak je? Myslím, že často děláme dobré věci, abychom si připadli lepší. Lidé se neustále srovnávají a rádi vidí chyby na druhých. Snaha zalíbit se Bohu je ale slepou uličkou. Z vlastních sil se nikdy nepolešpím. Dnešní verš mě ale velmi povzbuzuje, vždyť On je schopný svoje dílo dokončit a zve mě do svých plánů. Můj úkol není zachránit svět, ale zachránit sebe v Boží náruči a nechat se jím použít.  Jsem rád, že je to Bůh, který vyhrává můj zápas se sebou samým až do konce.

David

26. 5. 2020 Úterý

Hospodin shlíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zda je někdo rozumný, zda někdo hledá Boha.
Žalm 14, 2 (CSP)

Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle - co je dobré, náležité a dokonalé.
Římanům 12, 2 (B21)

Už v ráji si Adam s Evou chtěli rozhodnout po svém, co je dobré nebo zlé, a dostat se na úroveň Boha. To je základem všech sporů, strkanic, válek i povyšování se nad druhé dodnes. "Já to vidím nejlíp." Jak nerozumné. Když se člověk sebekriticky zkoumá, zjistí, že v posledu jeho motivy a činy jsou zaměřeny na vlastní uspokojení, třeba i pácháním dobra, zdánlivě ve prospěch druhých. Často je v tom vlastní uspokojení nebo chvála od druhých. Dobré věci často překážejí těm nejlepším. Potřebujeme nadhled nad situcí i nad sebou. Tu nám nabízí milující Ježíš, který zná naše JÁ a rozumí nám dokonale.

Honza

25. 5. 2020 Pondělí

Ráno, Hospodine, kež můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.
Žalm 5, 4 (B21)

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry.
Efezským 6,18

Ta dnešní hesla jsou o modlitbě. Problém je, že si pod tím každý představí něco jiného. Modlitba neznamená si na Bohu něco „vydrčet“. Modlitba je komunikace ve vztahu s někým, kdo mne nekonečně převyšuje, ale zároveň miluje a má dobrý plán pro všechny věci. Proto nemusím jen opakovat naučené modlitby nebo si vynucovat nějaké své představy. Podle toho druhého hesla se máme modlit v Duchu svatém, tzn. modlit se – hovořit s Bohem s postojem, že ho chceme poslouchat. Modlit se za to, aby se naplnily Jeho plány, a ne ty naše, protože Jeho jsou nesrovnatelně lepší! Modlit se “za všechny bratry“, tzn. nesobecky za druhé, za to, co trápí Pána Boha. Někdy se modlím sám, někdy s ostatními a je zvláštní, jak nesobecká modlitba neskutečně obohacuje! Zkus to. Bůh naslouchá.

Šimon

24. 5. 2020 Neděle

Bože, u tebe je odpuštění — proto vzbuzuješ bázeň.
Žalm 130,4 (CSP)

Odpouštějte si navzájem, co máte proti sobě; vždyť i vám Bůh odpustil.
Koloským 3,13 (SNC)

Přijali jsme vítězství Ježíše Krista do svého života. Okoušíme jeho lásku, péči, ochranu, … . Necháváme se vést v důvěře po jeho cestách a s bázní pozorujeme jeho činy (řešení). S Ježíšem ale můžeme jít ještě dál a každý den tříbit to, co nás brzdí jak ve vztahu s Bohem, tak ve vztazích mezi sebou. Stane se, že si v sobě držíme zášť, nepochopení, nedůvěru, obavy. Pouze v pokoře a důvěře v Ježíšovu moc můžeme odkládat tyto své pocity a zažívat ten stav svobody od sebe sama, tak jako když se nám dal poznat On a my se mu vydali. Pak jsme schopni dávat se jeden druhému, odpouštět si a s láskou se napomínat a povzbuzovat. Za tuto Boží milost přeci stojí bojovat.

Vojta

23. 5. 2020 Sobota

Dnes vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnání - budete-li poslouchat přikázání Hospodina, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha.
5. Mojžíšova 11, 26-27 (B21)

Pánu Kristu služte! Neboť kdo činí zlé, dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní.
Koloským 3, 24-25 (CSP)

Každý den máme před sebou volbu, koho budeme poslouchat. Budeme to my sami, naše sobectví a naše představy? Budeme obětovat všechno úsilí a všechnu snahu našim snům a přáním? Necháme se ovládat vztekem a zlostí na lidi okolo nás, partnera, děti, naši vládu, celý svět a třeba i na Boha, že se nepostará o to, abych se měli dobře? Je i jiná cesta. Můžeme naše životy svěřit Bohu. Nechat se jím vést. On nás učí soucitu, přívětivosti, skromnosti. Vede nás k pokoře, trpělivosti a snášenlivosti. V něm si dokážeme odpouštět navzájem. To je to pravé požehnání. To je ta dobrá volba.

David

22. 5. 2020 Pátek

Je Efrajim mým drahým synem? Je dítětem, v němž mám potěšení? Vždyť pokaždé, když proti němu mluvím, na něj stále pamatuji. Proto je mé nitro kvůli němu rozrušeno; jistě se nad ním slituji, je Hospodinův výrok.
Jeremjáš 31, 20

Otec ho už z dálky uviděl a plný soucitné lásky mu vyběhl naproti, objal ho a políbil.
Lukáš 15, 20

V podobenství o marnotratném synu čteme o otci, který se trápí nad odchodem svého syna z domu. I když se syn zachoval nepěkně, rozházel otcův majetek, pohrdl otcovou péčí, otec to s ním nevzdal. Měl syna stále rád, trápil se a čekal, zda se syn vrátí. Když ho uviděl, s radostí ho přijal zpět, jak to popisuje druhý verš. Dnešní slova ukazují na Boží otcovskou lásku, která trpělivě čeká a vyhlíží důvěrný vztah s každým z nás. Na nás je vrátit se, udělat ten krok a říci: Bože odpusť, potřebuji Tě, chci Ti plně důvěřovat a opustit svůj prázdný a soběstředný život.

Ctibor

21. 5. 2020 Čtvrtek

Kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo.
Žalm 97, 10

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.
Efezským 4, 15

Mluvit o lásce k Bohu, ale žít v rozporu s jeho slovy, znamená pokrytectví a prázdné náboženství. Proto nás novozákonní text vede k řešení – sami na to nemáme, ale potřebujeme v našem životě dát prostor Kristu, dovolit mu změny, které nejsou pouze povrchním nátěrem, ale které jdou do hloubky. Pak se nebudeme obelhávat, ale budeme růst – a to „ve všem“. To je dobrá zpráva, zvláště pro oblasti našich životů, které nejsou v pořádku, ale necháváme je být. A ta další dobrá zpráva, která přímo z citované věty vidět není, ale která je jasná ze souvislostí, když si přečteme tento text v Bibli, je, že na to nejsme sami. Dorůstání je společné s těmi, kteří také Kristu dovolují, aby je měnil, a ti pak mohou sloužit i nám, pro naši korekci a růst.

Jirka

20. 5. 2020 Středa

Spravedlivý má zájem o právo ubohých.
Přísloví 29, 7 (B21)

Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým.
Židům 6, 10 (B21)

Koronavirus nás všecky prověřil. Mnozí museli zůstat doma nejen v karanténě, ale i kvůli riziku nakažení, a to velmi dlouho. Chyběly roušky. A tu nastoupil Nebeský Otec s armádou andělů. Jedni šili roušky, jiní je nostili spolu s nákupy potřebným. Někteří volali osamělým, jiní zpívali seniorům. Mnohý se zapojil dle svých sil a potřeb druhých. Ježíš se takto projevuje právě k lidem, kteří ani netuší, že je to ON. Díky všem, kdo jste se zapojili. S koncem karantény naše mise nekončí a to je dobře.

Honza

19. 5. 2020 Úterý

Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít?
Ezechiel 33, 11

Zacheus se zastavil a obrátil se na Ježíše: "Pane, polovinu svého majetku rozdám chudým a koho jsem okradl, tomu to čtyřnásobně vynahradím."
Lukáš 19, 8 (SNC)

S dětmi jsem si povídal o tréninku orientačního běhu. Říkal jsem jim, že nejhorší je, když nevědí, kde na mapě jsou. Syn dodal, že když se ztratí, ale najde, kde je na mapě, tak je to ještě není tak hrozný. Jako lidé se ztrácíme, jsme na zlé cestě, ale když si to uvědomíme, jako Zacheus (výběrčí daní pro římské okupanty Izraele), Bůh nám dá novou šanci. Nechce, abychom zemřeli. Jeho náruč je otevřená, je připravený nám pomoci, pokud o to budeme stát a pokud si necháme poradit, kde jsme a kudy vede cesta domů.

David

18. 5. 2020 Pondělí

Dával jsi jim svého dobrého ducha, aby je přiváděl k porozumění.
Nehemjáš 9, 20 (CSP)

Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
Jan 14, 26 (CSP)

Dnešní hesla z Bible jsou slova proti bloudění. Bloudění v životě. Blouděním myslím to, když člověk žije a nenachází klid, pokoj… Co vás v životě vede? Touha po slávě, po moci (vlivu) a bohatství? Jsou kolem nás lidé, a možná jste to i vy, kteří toho všeho dosáhli, a klid, pokoj v životě nemají! Bůh nás chce vést skrze svého Ducha. Má svůj plán pro každý lidský život. Jeho cesty jsou vždy cestami pokoje! Dovolte Bohu vést váš život, díky Kristu je to možné.

Šimon

17. 5. 2020 Neděle

Nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách.
1.Královská 8, 58 (B21)

Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.
Koloským 2, 6-7 (B21)

V prvním verši prosba člověka, aby je Bůh neopouštěl a byl milostivý, nakláněl lidská srdce k sobě a na své cesty, protože člověk toho ze své podstaty není schopný. Ve druhém verši apoštol Pavel připomíná, abychom nezapomínali na moment, kdy jsme si uvědomili svoji hříšnost a spoluvinu na Ježíšově smrti. Díky Božímu plánu však můžeme být součástí Božího dědictví. Potřebujeme se v těle (sboru) navzájem, abychom se společně povzbuzovali a fandili si v hledání Božích cestiček. S vděčností se můžeme otáčet a děkovat Bohu, čím už nás provedl. Mnohdy bychom si přáli znát, jak to bude, již na samém začátku, ale Bůh nás zná a zná naše srdce, které by začalo spoléhat jen na sebe a Boha by nepotřebovalo. Díky společenství, společným modlitbám a poddanosti v Ježíši nás Bůh vedl a vede dál po svých úzkých cestičkách a my můžeme být vděční za každé požehnání.

Vojta

16. 5. 2020 Sobota

Zatímco nebesa se rozplynou jako dým, země zvetší jako obnošený šat a její obyvatelé zahynou jako mouchy, má záchrana bude věčná.
Izajáš 51, 6 (SNC)

Nebe i země jednou skončí, ale má slova nikdy neztratí svou platnost.
Lukáš 21,33 (SNC)

Na co se můžeme opravdu spolehnout? Co je pevné a neměné? To, co Bůh řekne, jeho slovo zůstává na věky. Ale víme vůbec, co říká? Najdeme si čas, abychom mu naslouchali, abychom ho poslouchali? Když propadám panice, a to jde v této době poměrně lehce, někdy mi stačí prostě otevřít Bibli a číst, nebo si někam zalezu a modlím se, jindy si rozpomenu na věci, které jsem již s Bohem zažil, a nebo si s ostatmími o Božích věcech povídám. Tím vším ke mně Bůh mluví a Jeho slovo má moc přinést pokoj, i když se všechno kolem řítí do záhuby. Bůh je připraven mluvit i k tobě. Najdeš si na něj čas?

David

15.5. 2020 Pátek

Hospodin slyšel náš hlas a pohlédl na naše soužení, naše trápení a na náš útlak.
5. Mojžíšova 26, 7

Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet?
Lukáš 18, 7

Je někde člověk, který by nezažil trápení, bolest, útlak, nespravedlnost? Myslím, že takového člověka nepotkáme, každý to někdy okusil. Bible ukazuje, kudy z toho ven. Ne povrchními náhražkami, vlastní snahou vše přeprat nebo naopak útěkem. Východiskem je volat k Bohu, modlit se a od něj očekávat pomoc, zastání, nápravu. Není to laciné, nejde to bez víry v Ježíše, bez pokory. Ale když okusíme Boží pomoc a dobrotu, už nehledáme jinou cestu.

Ctibor

14.5. 2020 Čtvrtek

Myslíte, že Boha oklamete, jako klamete člověka?
Jób 13, 9 (B21)

Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus?
2. list Korintským 13, 5 (B21)

My lidé jsme zvyklí často nosit „masky“, dělat se navenek jinými, než opravdu jsme, a dokonce obelháváme někdy i sami sebe. Před Bohem naše kamufláže neobstojí – to je zahanbující, ale také osvobozující, když víme, jaký Bůh je. A tou nejlepší pomocí před tím, obelhávat sami sebe nebo se před Bohem stydět, je dovolit Kristu, aby v nás „bydlel“ – to znamená nejen o něm vědět a věřit, že je, ale dovolit mu k nám mluvit a měnit nás. Jen s jeho pomocí si nebudeme muset nic nalhávat, ale budeme schopni žít pravdivé životy, a to  také znamená svobodné životy.

Jirka

13.5. 2020 Středa

Bože, jen ty sám přece znáš srdce všech lidí.
1. Královská 8, 39 (B21)

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu!
2. list Tesalonickým 2, 16-17(B21)

Jaké je moje srdce? Je stálé? Můžu se jím nechat vést? Bůh ví, že ne. Lidské srdce je vrtkavé, náladové, pramálo vytrvalé. Věděl to i král Šalamoun, když se modlil za svůj národ. Modlí se i apoštol Pavel. On ví, kdo dokáže potěšit naše srdce a dát nám nádhernou naději uprostřed všech těžkostí, které se na nás valí. Ježíš je naší posilou ke každému dobrému skutku a slovu. Jím se můžeme nechat vést.

David

12.5. 2020 Úterý

Bůh řekl Šalomounovi: „Žádej, co ti mám dát.“ Šalomoun odvětil: „Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.“
1. Královská 3, 5.9

Modlím se, aby vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí, abyste uměli rozeznat, co je správné.
Filipským 1, 9–10 (B21)

Kde vzal Šalomoun moudrost? Namísto sebevědomého:"To zvládnu", prosil Boha o vnímavost srdce a poznání, co Bůh vidí jako dobré či zlé. Adam s Evou v ráji to obrátili. Chtěli po svém rozhodovat o dobrém i zlém a důsledky této soběstřednosti vidíme stále. Každý dnes má svou pravdu a osobní štěstí je mantrou současné generace. Apoštol Pavel se raduje, že filipští křesťané takoví nejsou, a modlí se, aby rostli v Božích věcech. I já se raduji z vás, kteří sledujete v pokoře stejný cíl.

Honza

11.5. 2020 Pondělí

Na vlastní uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové – o tom, cos konal v jejich dnech, v těch starodávných dnech.
Žalm 44, 2 (B21)

Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slova.
Lukáš 10, 39 (B21)

Když se v naší zemi chceme odkázat na zkušenosti s živým Bohem, o kterých vyprávěli naši předkové – naši otcové, musíme jít hlouběji do historie. V 19. století, v národním obrození jednotliví buditelé znovu objevili ty slavné Čechy, kteří se nebáli pro víru, vtah s Bohem i trpět. Mluvím o Jednotě bratrské, překladatelích Bible Kralické. Vždy to souviselo se stavem národa, zachováním jazyka, našich hodnot. I při vzniku republiky T.G. Masaryk připomínal tuto historii a vyhlašoval: „Ježíš, ne Ceasar, toť smysl našich dějin…!“ Zkrátka dnes nám chybí takoví otcové, naši předkové, kteří by nás vedli k živému Bohu a k Jeho hodnotám. Ale také věřím, že nyní, v tomto čase krizí, máme jedinečnou příležitost zastavit se a naslouchat. Jako Marie v našem druhém textu naslouchala Ježíši. Marie si vybrala dobře a našla odpovědi pro svůj život! Tak se také zastav, nenech se strhnout starostmi nebo i radostmi (už zase si můžeme užívat…) a naslouchej, hledej! Bůh s námi nehraje na schovávanou, kdo opravdově (pokorně) hledá, nakonec vždy nalézá!

Šimon

10. 5. 2020 Neděle

Učiň, co se ti naskytne, protože Bůh je s tebou.
1.Samuelova 10,7 (CSP)

Pán ti dá ve všem porozumění.
2.list Timoteovi 2,7 (CSP)

V prvním verši jsme v příběhu, kde prorok Samuel oznámí Saulovi, že s ním má Bůh plán. Saul se nezalekl a poslechl vše tak, jak mu prorok vypověděl. A z obyčejného člověka se stal první král Izraele. Bůh ho pro svůj lid vyvolil a byl Saulovi po boku, když ho potřeboval.

Ve druhém verši píše Pavel Timoteovi , aby nezapomněl na společně strávený čas a obecenství. Připomíná mu, aby udržel směr a čistou víru v Ježíše, nehledě na okolnosti, a nezapomněl za koho a za co Ježíš zemřel. Tak i pro nás je tento list povzbuzením na každý den. Nezapomínejme, co jsme již společně ušli a čím nás Bůh provedl. Buďme vděční a modleme se za sebe navzájem, buďme si oporou. Pak skrze Ježíše můžeme mít porozumění pro tento čas.

Vojta

9. 5. 2020 Sobota

Hospodin, tvůj Bůh, ti žehnal při veškerém tvém počínání.
5.Mojžíšova 2, 7 (B21)

Od správce se žádá jen jedno – aby byl shledán věrným.
1. list Korinským 4, 2 (B21)

První verš dnešních hesel je z doby, kdy Bůh vedl vyvolený národ Izrael z otroctví v Egyptě do země zaslíbené. Bůh svému národu ukazoval, kudy má jít, jak se chovat k místnímu obyvatelstvu, s kým bojovat a s kým ne. Doslova je vedl na každém kroku. A to samé potřebujeme i my dnes. Vždyť se dějí věci, které nikdo nepamatuje, nemůžeme se spolehnout na vlastní zkušenosti a vlastní chytrost. A co se tedy od nás žádá? Držme se věrně Boha a jeho cest, protože ty nás nakonec dovedou k cíli.

David

8.5. 2020 Pátek

Tvé milosrdenství mi vrátí život.
Žalm 119, 77

Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Ježíš přistoupil, uchopil její ruku a pozdvihl ji. Ihned ji horečka opustila.
Marek 1, 30–31

Ježíš má moc uzdravovat a prokazovat milosrdenství i dnes, stejně tak jako o jeho zázracích čteme na mnoha místech v Bibli. Ježíši jde však o víc než jen o zdraví, jde mu o „celého“ člověka, o to, aby ho lidé poznali, ctili a důvěřovali mu. Pokud se však v životě soustředíme jen sami na sebe, aby se nám vedlo dobře, přehlédneme Boží milosrdenství a odpuštění v Ježíši, které nabízí úplně každému.

Ctibor

7.5. 2020 Čtvrtek

Ty jsi Bůh odpuštění, milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
Nehemjáš 9, 17 (B21)

Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe!
2. list Timoteovi 2, 13 (B21)

Dnešní první text rekapituluje historii Izraele, národa, se kterým Bůh uzavřel smlouvu. Tato smlouva byla Izraelci mnohokrát porušena, až to skončilo zničením jejich království a exilem. A také Božím milosrdenstvím - slibem návratu a obnovy, který jim Bůh dal. Slova dnešních hesel pak jsou součástí řeči při završení fáze obnovy - nové kapitoly izraelských dějin. Když se podíváme na své životy pravdivě, vidíme svá selhání a Boží trpělivost, soucit a milosrdenství. To ještě vyzdvihuje druhý text z Pavlova listu Timoteovi - Bůh je věrný, nemění své sliby, nemění svou podstatu. On je kotvou našich duší. Je to úžasné slovo povzbuzení a naděje do dnešního dne.

Jirka

6.5. 2020 Středa

Temnotu před nimi proměním ve světlo a hrbolatá místa v rovinu.
Izajáš 42, 16 (CSP)

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“
Lukáš 1, 78–79 (SNC)

Jednou jsem šel domů lesní pěšinou v naprosté tmě více než 2km. Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek, který bych si nepřál opakovat. Klopýtal jsem, padal a dalo mi nesmírnou práci, abych se doslova po hmatu udržel na cestě. I náš život nám někdy může připadat jako takové bloudění temnotou a kotrmelce přes výmoly. Bůh je milosrdný a nabízí nám, že uvede naše kroky na cestu pokoje. Necháme si od něj posvítit na naše životy, nebo si budeme raději chodit po svém?

David

5.5. 2020 Úterý

Bůh sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i souhvězdí na jihu.
Jób 9, 8.9 (B21)

Kristus je obrazem neviditelného Boha. Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno. Kvůli němu bylo stvořeno vše, říše pozemská i nadpozemská, svět viditelný i neviditelný.“
Koloským 1, 15–16 (SNC)

Je úžasné se podívat na hvězdnou oblohu. Tolik hvězd, tolik zjevení Božího majestátu. Je v nich řád, stejně jako ve všech procesech přírody. Nebuďme blázni, abychom si mysleli, že za tím nestojí inteligentní Stvořitel. Nemyslím neuchopitelnou „matku přírodu“, ale Boha, který touží, abychom ho osobně poznali. Naše sobecké jednání nám toto setkání znemožňuje. V Kristu ale můžeme Boha v jeho plnosti poznat jako nejlepšího Tátu, jakého jsme si kdy přáli. Půjdeš do toho?

Honza

4.5. 2020 Pondělí

Ti, které shromáždil ze všech zemí, od východu, západu, severu i moře, ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná.
Žalm 107, 3.8

Sluha se vrátil se slovy: „Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.“ Pán sluhovi poručil: „Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, ať je můj dům plný.“
Lukáš 14, 22–23 (B21)

Pán Bůh nás stvořil pro vztah s Ním samým. Tento vztah je tím nejbezpečnějším a nejtrvalejším poutem. A máme to v sobě! Každý po takovém vztahu hluboce touží. A bez něj bloudíme! Jsme národ, který bloudí. Bůh nás chce shromáždit pod svá křídla. Dovol Mu to! Ježíš posílá své posly k lidem, aby se Jeho dům naplnil, naplnil Jeho přáteli. Kdo to pozvání přijme? Kdo jím pohrdne? „A přemluv i ty, kteří by si sami netroufali!“ říká jiný překlad tohoto místa z Bible.

Šimon

3. 5. 2020 Neděle

Abner zavolal na Joába: „To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost?“
2. Samuelova 2, 26 (B21)

Bůh nás povolal k pokoji.
1. list Korintským 7, 15

Někdy ve snaze něco urychlit, rozhodnout nebo najít vlastní řešení bereme věci do svých rukou a výsledkem nám nakonec může stejně být jen hořkost. Bůh má ale svůj čas. Povolává nás do různých situací, aktivit, projektů. Pokud jsme součástí jeho plánů, můžeme se někdy cítit v ohrožení, mít strach, můžeme o sobě pochybovat. On nás ale povolal k pokoji pro všechno, co pro nás připravil. Proto spočiňme v pokoji se svými nejistotami s Ježíšem po boku a společně s ním kráčejme vstříc Božím plánům v čase tohoto světa.

Vojta

2. 5. 2020 Sobota

Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého Ducha mi neber!
Žalm 51,13 (CSP)

Děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna.
Koloským 1, 3.13 (B21)

První verš je z Davidova žalmu. Těžce na něj dolehlo, jak velikou chybu udělal. Díky svému chtíči a snaze vše ututlat zmařil dva lidské životy.  David pokorně přichází před Boha a najde u něj odpuštění. Z nadvlády temných myšlenek a viny je skrze svou pokoru vysvobozen. Stejná cesta je v Kristu Ježíši otevřena i pro nás. Naše chyby (hříchy) nás už nemusí svírat a děsit. V Ježíši máme záchranu, díky Bohu za ni.

David

1. 5. 2020 Pátek

Je na to snad Hospodinova ruka krátká?
4. Mojžíšova 11, 23

Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou, a ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: „Co budeme jíst?“ „Co budeme pít?“ nebo: „Co si oblečeme?“
Matouš 6, 28–29.31

Starosti, kdo by neměl někdy starosti. Kde dobře nakoupit, jak zajistit živobytí, co přinese doba? Jak tohle zvládnout? Pokud dovolíme, aby nás starosti ovládaly, pokud se stále strachujeme, stává se ze života trápení. Bible má skvělý recept a ukazuje na zdroj víry, na Krista. Spolehnutí na Boha, na Krista a jeho zaslíbení, vysvobozuje ze starostí a úzkostí. Bůh stačí na naše problémy, ukáže nám, kudy jít, je starostlivý, ví, co potřebujeme, ví, co je pro nás dobré. Žádná starost nás neposune ani o píď vpřed, ale víra dává bezpečí a jistotu.

Ctibor

30.4. 2020 Čtvrtek

Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce.
Žalm 73, 1

Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.
1. list Janův 3, 21–22 (B21)

To důležité z dnešních textů je, že "Bůh je dobrý", záleží však na našem srdci - to ovlivňuje náš postoj či důvěru vůči Bohu. Je zde pozvání k tomu, abychom byli vůči Bohu otevření. Můžeme mu důvěřovat, říct mu své prosby a vědět, že mu na nás záleží.

Jirka

29.4. 2020 Středa

Čehokoliv se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil.
Kazatel 9,10 (B21)

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu
Římanům 12,11

Co má v životě opravdu smysl? Na jakou kartu máme všechno vsadit? Podobné otázky si klade pisatel knihy Kazatel, ze které je první verš. Odpovědět si na tyto otázky musí každý osobně. Já věřím, že Boží plány jsou dobré a stojí za to je hledat. Když ty plány objevíme, je třeba vyhrnout si rukávy a pustit se do díla. Horlivě, naplno a s Boží pomocí.

David

PS: Tento verš jsme si vylosovali pro náš sbor na tento rok, je mi velkým povzbuzením do všeho, co nás čeká.

28.4. 2020 Úterý

Nyní tedy se vydejte svým srdcem a svou duší k hledání Hospodina svého Boha.
1. Paralipomenon 22, 19 (BK)

Snažte se, abyste to byli vy, kdo zvítězí!
1. list Korintským 9, 24 (SNC)

Mnoho lidí se snažilo v historii Boha dokázat nebo vyvrátit, ale nakonec se shodli na tom, že to není možné. Bůh nám však osobně ukazuje cestu: "Hledejte srdcem, upřímně a bez předsudků, a naleznete mě." Přes dvě miliardy křesťanů na celém světě dokazují, že toto je pravá cesta. Vítězství nad sebou, svými představami a předsudky a poddání se nebeskému Otci otevírá oči srdce pro společenství s tím, který je našemu rozumování neviditelný.

Honza

27.4. 2020 Pondělí

I ukryli se člověk i jeho žena před Hospodinem Bohem.
1. Mojžíšova 3, 8

Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha
synovství, v němž voláme Abba, Otče!
Římanům 8, 15 (B21)

Vzpoura člověka (hebrejsky se člověk řekne Adam) proti Bohu nás uvrhla do otroctví hříchu, do otroctví strachu. Do světa vtrhlo zlo. A je to vidět všude kolem nás i v nás samých. Všude v přírodě i mezi lidmi vidíme tu prazvláštní koláž: rukopis krásy Stvořitele a temné tahy porušenosti lidským hříchem. Ztratili jsme tím vztah s Bohem. Máme sklon být sobečtí, dělat zlé věci. Pak se za to stydíme, a proto nechceme jít k Bohu, skrýváme se… Ale dobrá zpráva je: Bůh poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu! A každý, kdo se pokoří a přijme tento dar odpuštění, získá vztah s Bohem do takové hloubky, jako má dítě se svým otcem. Může totiž jako syn/dcera k Bohu volat Abba (hebrejsky Abba znamená „tatínku, tati“), Otče!

Šimon

26.4.2020 Neděle

Volal jsem ze svého soužení k Hospodinu, a odpověděl mi.
Jonáš 2, 3 (CSP)

Přišel i představený místní synagogy Jairos, klekl před Ježíšem a úpěnlivě ho prosil: "Moje dceruška umírá. Pojď a zachraň ji, aby žila." Ježíš tedy šel s ním.
Marek 5, 22-24 (SNC)

Bůh nás každého zná a ví, co potřebujeme. Je tak mocný, že dokáže v našich životech způsobit zázrak. Zázrak je z našeho pohledu něco velkého, něco, co akutně potřebujeme a sami z vlastních sil si to nedokážeme zajistit. Díky vztahu s živým Bohem jsme součástí jeho času a nemusíme čekat pouze na velké věci a potřeby. Důležitý je denní vztah a modlitby, kde si pak můžeme uvědomovat v průběhu života Boží péči a milost pro každý den a prožívat vděčnost, i když se nedaří úplně podle našich představ.

Vojta

25.4.2020 Sobota

Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci.
5. Mojžíšova 30, 9

Ježíš řekl: Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá.
Jan 15, 10-11 (B21)

Bůh mě má rád, tato skutečnost je neuvěřitelná, ale přesto mě ovlivňuje od mých 15 let. Bůh má rád i tebe a má radost z toho, když se ti daří. On nás stvořil pro láskyplný vztah s ním a mezi sebou navzájem. Když se nám to daří, prožíváme radost, kterou nezastíní žádná zlá doba. Ježíš k nám mluví a vede nás po cestě lásky a radosti, problém je, že jsme občas paličatí a nechceme ho poslouchat. Vydáváme se vlastním směrem, který nám přijde jako nejlepší, ale do radosti nevede. Znovu a znovu stojíme před volbou: Jakou cestou se vydáme dnes?

David

24.4.2020 Pátek

Rozpomeň se, Bože, a neruš svou smlouvu s námi.
Jeremjáš 14, 21

Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána.
1. list Korintským 1, 9

Oba verše mluví o Boží věrnosti, stálosti. O koho se v životě opřeme, kde najdeme pomoc, když přichází těžkosti, povstávají nepřátelé, někdo nás zradí nebo zklameme? Jediná opravdová záruka je v něčem, lépe řečeno v Někom, kdo nás převyšuje. Bůh se nemění, nemá nálady, není unavený, ani nezná protekci. Poslal Ježíše, abychom k němu mohli přicházet, mít s ním vztah - společenství, vydávat mu věci, na které nestačíme. On je věrný a drží, co slíbil, je oporou těm, kdo mu důvěřují.

Ctibor

23.4.2020 Čtvrtek

Já jsem tě vytvořil, jsi můj služebník, nezapomenu, Izraeli, na tebe.
Izaiáš 44, 21 (B21)

Nezahazujte svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněna!
Židum 10, 35 (B21)

Dnešní slova nás povzbuzují k vytrvalosti. Ta má základ v Boží věrnosti, On na nás nezapomíná, ať jsme v jakékoli situaci, a zvláště, když je to těžké.  Je tu výzva: "Nevzdávej to, máš před sebou smysluplnou budoucnost, kterou chce Bůh naplnit".

Jirka

22.4.2020 Středa

Přísahal jsem ti a vešel jsem s tebou ve smlouvu, je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou.
Ezechiel 16,8 (CSP)

Vy všichni jste skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
Galatským 3, 26

Je zvláštní, kolik pogromů a útoků na židovské komunity po celém světě se za uplynulých 2000 let stalo, ale tento Boží lid stále žije a je nepřehlédnutelný. Právě si připomínáme výročí holokaustu. Bůh se s židovským národem spojil jako manžel s manželkou a on je věčný Bůh, který je vším provází. Stejně můžeme mít jistotu, že Ježíšova oběť a zmrtvýchvstání dávají klaždému záruku, že ON o nás nepřestane usilovat. Každý, kdo ho skutečně vpustí do svého života, patří do Boží rodiny, a to i kdyby musel třeba i umřít.

Honza

21.4.2020 Úterý

Když Daniela z jámy vytáhli, zjistili, že nemá sebemenší poranění, protože důvěřoval svému Bohu.
Daniel 6, 24 (SNC)

Buďte připraveni na všechno, stůjte věrně při svém Pánu, jednejte jako muži, buďte silní.
1.list Korytským 16, 13 (SNC)

Buďte silní, připraveni na všechno. To se lehce řekne, ale jak to udělat? Okolnosti a špatné zprávy na nás dorážejí jako lvi. Vykouzlit na tváři úsměv jde jednou, dvakrát, ale když už to trvá tak dlouho.... Jak být vytrvalý a věrný? Věřím, že je jediná cesta. Věřit, důvěřovat, spolehnout se na Boha. Daniel důvěřoval a přežil, dokonce pomohl svému národu. Není to o naší síle, ale o Jeho a On je připrven se nás zastat. Díky Bohu.

David

20.4.2020 Podnělí

Vyvolil jsem Abrahama, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ať zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva.
1.Mojžíšova 18, 19 (B21)

Když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
Římanům 6, 22

Předat dětem a dalším generacím hodnoty, které ctíme, není nic jednoduchého a ne vždy se to podaří. Zde se navíc mluví o hodnotách, které vycházejí z hluboké úcty k Bohu Hospodinu. Tedy jde o to, jaké hodnoty předáváme?! Na Boha mnozí zapomněli a Jeho hodnoty ze svého života vytěsnili. Bible to nazývá hříchem, který má neblahé důsledky ve vztazích mezi lidmi, ve společnosti a v celém stvoření (přírodě). Abraham byl mužem, který Bohu důvěřoval a Jeho hodnoty ctil, a Bůh mu na oplátku prokazoval svou milost. A tu příležitost máme i my: odvrátit se od hříchu nevíry a svěřit celý svůj život do Božích rukou a v důvěře Ho poslouchat. Ani smrt nás pak nedostane! Tu příležitost nám otevřel Pán Ježíš Kristus.

Šimon

19.4.2020 Neděle

Hospodin střežil svůj lid jako zřítelnici svého oka.
5. Mojžíšova 32, 10 (CSP)

Neboj se, malé stádečko. Bůh rozhodl dát vám království.
Lukáš 12, 32 (Ž)

V obou verších vidíme Boží lásku a štědrost, kterou svému lidu poskytuje. Zaslíbení božího království to jen potvrzuje. Je tu pro tebe připravené, jen pojď a důvěřuj. Povedu tě a provedu tě vším, co je před tebou. A přesto není jednoduché se pevně držet Božího hlasu a jít s jistotou za ním. Tempo světa, nabídky rychlých řešení, tlak různorodých informací, životní strachy a osobní milníky nás různě naklání a na nás je udržet směr. Někdy po tenké cestičce, ale znovu s Boží štědrostí a láskou máme skvělý doprovod. Ano, je to Ježíš, který nám pomáhá brát z Božího království. A my můžeme s vděčností pokojně jít v Božích plánech navzdory nejistotám.

Vojta

18.4.2020 Sobota

I čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády.

Ježíš Kristus dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid, horlivý v dobrých skutcích.
Titovi 2, 14 (CSP)

Jaké jsou Boží řády? Zajímá se o to dnes vůbec někdo? Chceme si všechno dělat po svém, ale dobíhá nás vlastní sobectví. Když děláme to, co je nejlepší jenom pro nás, dohromady to nefunguje. Ježíš nás vede jinou cestou. Kdo bude v našich životech určovat, co budeme dělat? Máme pozvání stát se horlivým lidem v dobrých skutcích. Ježíš nás zachránil od vlastních plánů. Přijměme ty jeho.

David

17.4.2020 Pátek

Buď mi skalním příbytkem, kam budu stále přicházet. Přikázal jsi, abych byl zachráněn. 
Žalm 71,3 (CSP)

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království.
2. list Timoteovi 4, 18

J. A. Komenský napsal krátké dílo s názvem: „Nedobytný hrad je jméno Hospodinovo - Kdokoli se k němu utíká v jakýchkoli souženích a nebezpečích, bývá zachráněn a zachován“. Komenský neměl jednoduchý život, žil v těžké době, ale důležité bylo, že objevil záchranu a bezpečí, kterou dává víra v Boha. Tato jistota s ním byla po celý život. Dnes žijeme v jiné době, ale nic se nezměnilo na tom, že opravdové bezpečí, ochranu a vysvobození ze zla najdeme jen skrze víru v Boha.

Ctibor

16.4.2020 Čtvrtek

Běda těm, kdo se považují za moudré, kdo si připadají rozumně! 
Izajáš 5, 21 (B21)

My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval.
1. list Korintským 2, 12

Dnešní verše trefně vystihují současnou situaci. Náš svět a zvláště naše západní kultura ještě před nedávnem sršela sebejistou. A nyní je vidět, jak to, na co přirozeně spoléháme, může být křehké a pomíjející. Proto výzva k hledání moudrosti od Boha nám otevírá oči, ukazuje pravou realitu  a vede k pokoji a vděčnosti i v této nejisté době.

Jirka

15.4.2020 Středa

Hospodin, tvůj Bůh, byl s tebou, a neměl jsi v ničem nedostatek.
5. Mojžíšova 2, 7 (CSP)

Z celého mého způsobu života má každý poznat, že stojím ve službách Božích. Proto si nestěžuji na starosti, nouzi nebo potíže. Stále mi házejí klacky pod nohy, o radost mě tím však nepřipraví. Jsem chudý, a přece rozdávám poklady nesmírné ceny. Nemám nic - a přece mi patří celý svět!
2. list Korintským 6, 4.10 (SNC)

Co je pro nás vlastně nejpodstatnější? V čem je smysl našeho života? Po čem opradu toužíme? Osobně si myslím, že jde o to, abychom věděli, že k někomu a někam patříme. Radostou Velikonoční zprávou je, že nám Ježíš otevřel cestu k Bohu. Kdo najde osobní vztah s Bohem, ten už nikdy nebude sám a žádné těžkosti ho nepřipraví o radost z tohoto setkání. Tuto radost zažíval apoštol Pavel, Jan Hus, Jan Amos Komenský a mnoho dalších křesťanů po celém světě. Tato radost je nabídnuta i nám dnes. Záleží jen na nás, jsme-li ochotni ji přijmout.

David

14.4.2020 Úterý

Má spravedlnost je blízko, má záchrana vzejde a mé paže budou soudit národy.
Izajáš 51,5 (CSP)

Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nás ze svého mnohého milosrdenství znovu zrodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých.
1. list Petrův 1, 3 (Ž)

Dnešní text spojuje Boží soud se záchranou a milosrdenstvím. Soud má tu výhodu, že něco jasně pojmenuje a rozhodne. Připustíme-li, že procházíme Božími soudy, pak si také můžeme pojmenovat proč, nechat se soudit a vyčkat výsledek. Boží naděje spočívá v tom, že Ježíš vzal na sebe vinu toho, kdo se cítí jako viník.  Odpuštění darované v Ježíšově oběti vede k vděčnosti a vykročení novým směrem. To je smysl všech krizí a Boží nabídka: Už se nevracej tam, odkud jsem Tě vyvedl. Pojď se mnou dál novou cestou.

Honza

13.4.2020 Pondělí

Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali Boží andělé.
1.Mojžíšova 32, 2 (B21)

Anděl řekl ženám: „Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří.“
Matouš 28, 5.7

V těchto heslech jde o setkání s živým, reálným Bohem, přestože zde mluví Jeho poslové andělé. Je to velikonoční zpráva o vzkříšeném Pánu Ježíši Kristu. Je to tak zásadní zpráva, že se ji od počátku nepřátelé pravdy snaží popřít. Kristus zemřel za naše hříchy, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen. Tak je to celé. Ježíš není žádná osoba z daleké minulosti. On byl vzkříšen, je živý a reálný i dnes. A může být reálný i pro Tebe, když ho pozveš do svého života. Čti Bibli, Nový zákon, tam se dozvíš víc.

Šimon

12.4.2020 Neděle

Tma přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad tebou zazáří Hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva.
Izajáš 60, 2 (CSP)

Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen.
Marek 16, 2-4

V kontextu stávající situace prožíváme, že naši zemi přikrývá NEJISTOTA a náš národ STRACH, ale může nad námi zazářit Hospodin a bude nad námi vidět jeho ŽIVOT, když půjdeme s Ježíšem. Může nám připadat, že cesta k Ježíši bude těžká jako kámen, za kterým byl pohřben. Pokud se ale člověk rozhodne jít Ježíši vstříc, zjistí, že dveře jsou otevřené. Díky Bohu jeho smrtí nenastal pro člověka konec, ale nový začátek pro všechny lidi. Ježíš je připravený každého z nás doprovázet všude a provádět vším, kde mu budeme ochotni důvěřovat.

Vojta

11.4.2020 Sobota

Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhni!
Jeremjáš 14,7 (B21)

Kristus sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
1.list Petrův 2, 24 (CSP)

Když poznám, že jsem něco opravdu pokazil, někomu ublížil, na někoho se vykašlal nebo někoho zranil, začne mě trápit pocit viny. Doléhají na mě důsledky mého jednání. A právě do této situace přichází Ježíš se svojí nabídkou vzít na sebe moji vinu, nechat se potrestat za mě. Neospravedlňuji se sám, ale přijímám jeho nabídku, vždyť tato možnost stála Ježíše život.

David

10.4.2020 Pátek

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život.
Jan 3,16 (SNC)

Šťastný je člověk, jenž ctí Hospodina a jeho příkazy vždy plní s radostí.
Žalm 112,1 (SNC1)

Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. Byli jste jako ovce, které zabloudily, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci.
1.list Petrův 2, 24b-25 (SNC)

V těchto několika verších, které čteme na Velký pátek, můžeme zahlédnout křesťanské poselství Velikonoc. Láska se obětuje, Bůh miluje, proto vydává jako oběť Ježíše, svého syna, který umírá na kříži. Vydává ho za každého z nás. Cesta víry je připravena pro všechny, kdo poznají svoji prázdnotu a bídu, a řeknou: „Ježíši potřebuji Tě, nechci už bloudit, ale stojím o to, abys byl mým pastýřem a strážcem“. Tím se otevírá život z nového a věčného zdroje víry, o kterém mluví i žalmista, život, který dává sílu i směr.

Ctibor

9.4.2020 Čtvrtek

Pojďme prosit Hospodina o přízeň, pojďme hledat Hospodina zástupů! I já půjdu!
Zacharjáš 8, 21 (B21)

Nakonec zazpívali píseň a vyšli ven na Olivovou horu.
Marek 14, 26 (SNC)

Dnešní text poukazuje na událost, která předcházela Kristovu zatčení, mučení a nakonec ukřižování. Odchod do zahrady na Olivové hoře se svými nejbližšími ukazuje na to, že i když Ježíš věděl, co ho čeká, neutekl, zvolil si poslušnost Bohu - Otci a cestu utrpení za viny nás všech. Na to poukazuje i citát starozákonního proroka. Pro nás to je výzvou k rozhodnutí  -  i já chci jít cestou poslušnosti vůči Bohu, vstupovat do jeho záměrů pro můj život. A to nám všem v tomto čase přeji.

Jirka

7.4.2020 Úterý

Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého!
Sofonjáš 3,15

Ježíš se obrátil na učedníky: "Proč jste se tolik báli? Copak mi nedůvěřujete?"
Marek 4,40 (SNC)

Strach je nejpřirozenější lidská reakce na nebezpečí. I v dnešní době epidemie se bojíme o sebe, o své blízké i o budoucnost. Takový strach zažili i učedníci za obrovské bouře, kdy se již loď potápěla a oni se báli o své životy. Ale uprostřed největšího strachu objevili Ježíšovu přítomnost a volali o záchranu. Ježíš se postavil a bouři zastavil. I my máme šanci zažít zázrak záchrany uprostřed bouře času, která ještě nekončí. Ježíš je pro každého, kdo se na něj obrátí pevným bodem, i kdyby bouře zuřila dál a život se velmi kymácel. Stačí jednoduché volání z hloubky srdce.

Honza  

6.4.2020 Pondělí

Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik – jim je to ale cizí, jako by nerozuměli!
Ozeáš 8, 12 (B21)

Ježíš řekl: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
Jan 18, 37

Jsem táta tří dětí a co mne vždy nejvíc nazlobilo, když v pubertě dělaly, že mi nerozumí – „byly natvrdlé“. Bůh je otec, Táta, který k nám mluví jako ke svým dětem. My jsme natvrdlí, nechceme rozumět, nechceme poslechnout. Proto Bůh dopustil současnou krizi, abychom se vzpamatovali. Ale Bůh je přeci láska, a proto již před dvěma tisíci lety poslal na tento svět svého milovaného Syna Ježíše Krista, aby nás zbavil naší natvrdlosti: Zemřel za naše hříchy, třetího dne byl vzkříšen a díky tomu nabízí odpuštění a nový život každému, kdo se k Němu v pokoře obrátí, kdo Ho o to prosí. A o tom a jen o tom jsou přicházející Velikonoce.

Šimon

5.4.2020 Neděle

Dobrořečte Bohu Hospodinu ve shromážděních!
Žalm 68, 27 (CSP)

Když uslyšel velký zástup lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma, vzali palmové ratolesti, vyšli mu vstříc a volali: „Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána, král Izraele.“
Jan 12, 12-13 (CSP)

Z Davidova žalmu čteme o velké moci Boha a jeho lásce a péči o svůj lid v dobách nejistoty. Můžeme vidět Boží jednání v nejobyčejnějších potřebách člověka. Proto společně nepřestávejme děkovat Bohu i v tomto novém čase plném lidských nejistot. On je připraven svůj lid provést každým obdobím. Ve druhém verši jsme v čase před Velikonocemi, tedy ve stejném čase jako dnes. Víme, že Ježíš směřoval do Jeruzaléma a jeho cesta na zemi mezi lidmi se pomalu naplňovala. A tak společně držme svědectví o Ježíšově vítězství nad smrtí, aby až budou lidé hledat řešení ve svých životních situacích, zahlédli živého Ježíše v nás a my jim společně mohli být pevnou oporou k jeho poznávání.

Vojta

4.4.2020 Sobota

Proč si mezi sebou lidé mají říkat: „Kdepak asi zůstal jejich mocný Bůh?“ Bůh náš sídlí v nebi, všechno, co chce, koná.
Žalm 115, 2-3 (SNC)

Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy.
Římanům 1, 20 (CSP)

Kdyby všechno, co se kolem děje, bylo jenom souhrou čiré náhody, neměl by náš život vlastně žádný smysl. Když se ale podíváme do detailů buňky anebo vzhédneme k noční obloze, vidíme, že vše do sebe perfektně zapadá. Boží stvořitelský plán je vidět pod mikroskopem i ve hvězdářských dalekohledech. A tento Bůh nás zve, abychom s ním měli vztah, aby se stal naším Bohem. Může nám současná světová krize pomoci opravdu hledat vztah s Ním?

David

3.4.2020 Pátek

Blaze národu, jenž umí Hospodina velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít.
Žalm 89, 16 (B21)

Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.
Efezským 5, 8–9

Autor žalmu důvěřuje Bohu a sdílí své přesvědčení - dobře se vede tomu národu, který ví o Bohu, ctí Jeho hodnoty a je mu vděčný. Takový národ žije Bohu blízko a vede se mu dobře. Druhý verš povzbuzuje k životu, který se neschovává ve tmě, ale hledá světlo. Tím světlem je Ježíš, který dává ovoce, chutné a šťavnaté pro všechny lidi. Každý ve spojení s Ježíšem může nést takové ovoce.

Ctibor

2.4.2020 Čtvrtek

Učím se znát tě již od mládí, o divech tvých rád vyprávím.
Žalm 71, 17 (SNC)

Simeon vzal Ježíše do náručí, vzdal chválu Bohu a řekl: „Nyní, Panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu.“
Lukáš 2, 28–30 (CSP)

V dnešních textech zaznívají dvě svědectví. Na jedné straně vyznání někoho, kdo se od svých mladých let učí žít s Bohem jako s tím, s kým se dá budovat vztah a kdo je mu blízko. Svědectví tohoto člověka je o Bohu, který je mocný a na kterého se vyplatí spoléhat. Druhý je muž, který celý svůj dlouhý život čekal na naplnění Božího slibu a dočkal se, na vlastní oči uviděl malé dítě, Krista, skrze kterého Bůh zachránil a zachraňuje svět. Je to povzbuzení ke každodennímu poznávání Boha, ale také do zápasů, které se táhnou a kdy můžeme vědět, že Boží sliby se naplní, a to i v dnešní době.

Jirka

1.4.2020 Středa

Budu se veselit ze svého lidu. Nikdy víc už v něm nebude slyšet pláč ani křik.
Izajaáš 65, 19

Ježíš řekl učedníkům: "Teď zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme."
Jan 16, 22 (B21)

Nadějné slovo do dnešních dnů. Ano, mnozí z nás zažívají úzkost, ano, těšíme se na lepší časy, až zmizí nebezpečí smrtelné nákazy. Prognózy ale neříkají, že se pak situace zlepší, Bůh nám však v Kristu připravil naději a radost, kterou žádná situace nezlomí. Zkuste položit svůj život do Božích rukou. Již mnohokrát jsme zakusili jako národ i jednotlivci platnost jeho slibu, že ten, kdo se odváží položit svůj život do Božích rukou, nebude nikdy opušten a přemožen ani strachem, ani beznadějí.

Honza

31.03.2020 Úterý

Ti, kdo jsou zdaleka, přijdou a budou stavět Hospodinův chrám.
Zacharjáš 6, 15 (CSP)

V Ježíši Kristu jste vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v Duchu.
Efezským 2, 22 (CSP)

V prvním verši mluví prorok Zacharjáš o budoucím čase, kdy ti, kteří Boha neznají, budou stavět Jeho chrám. Nejde tady ale o nějakou honosnou budovu. Jde o místo, kde jsme blízko Bohu, je nám tam dobře, cítíme se tam doma, jsme tam v bezpečí. O tom mluví právě Pavel v druhém verši. Každý potřebujeme někam patřit. Každý se můžeme spolupodílet na budování tohoto domova a právě Ježíš nám tuto cestu otvírá. Otvírá nám cestu k němu domů, kde nás nic nemůže oddělit od Boží lásky.

David

30.03.2020 Pondělí

Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit?
Jeremiáš 8,4

Ježíš řekl: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“
Jan 6, 37

Co to znamená, že jsme padli a odvrátili se? Od koho? Od Boha. Bývali jsme národem Husa, Jeronýma, Chelčického, Komenského…! Národem, který charakterizovala úcta k Bohu a svobodné vyznávání vztahu s Ním, které jsme si nedali nikým vzít i za cenu pronásledování a ztrát. Nejprve třistaletá totalita habsburská, pak fašismus a totalita komunistická nám ale vymyly mozek. Po Sametové revoluci mnozí znovu hledali Boha (a někteří i našli), ale po cca sedmi letech v zemi zvítězil konzum a materialismus. Dnešní hesla nás vyzývají k návratu! Návrat k Bohu je to, co je dnes nejvíce potřeba. Návrat národa se děje skrze návraty jednotlivců. Pán Ježíš Kristus nás zde zve, protože On se stal dveřmi, kterými se k Bohu přichází.

Šimon

29.03.2020 Neděle

Klesám už na duchu, znáš moji cestu.
Žalm 142, 4 (SNC)

Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, který nás povzbuzuje v každém našem soužení.
2. Korintským 1,3-4 (CSP)

Verše se dotýkají nesnází, která nás v životě potkávají. V prvním verši se David pronásledován Saulem ocitá sám v jeskyni se strachem o svůj život a upřeně prosí Boha o ochranu a zjevení jak dál. Děkuje a vzpomíná na dobré co mu Bůh dal a čím ho provedl. V druhém verši apoštol Pavel popisuje, že navzdory okolnostem a těžkostem, strachům, pochybám a soužením, které sám během své služby zažil, ho Bůh povzbuzuje. Ať je nám to povzbuzením a svědectvím o Božím vedení a ochraně. V těžkostech jsme blíže Ježíši, v něm (v důvěře) máme oporu pro svá soužení a v něm (opřeni o něj) můžeme být povzbuzením (svědectvím) i pro druhé.

Vojta

28.03.2020 Sobota

Hospodin nachází zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo očekávají na jeho milosrdenství.
Žalm 147, 11 (CSP)

Ježíš řekl: „Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“
Marek 3, 35

V dnešních dnech se bojíme různých věcí, ale strach nám nesmí vládnout. Je dobré vědět, že nad vším, co se děje, je Bůh. Je dobré mít z Boha respekt. Je dobré očekávat jeho milost. Ježíš činil Boží vůli, přinesl odpuštění těm, kteří po odpuštění touží.  A stejně tak i my jsme povoláni, vším, co děláme, přinášet Boží milosrdenství každému, kdo o něj stojí.

David

27.03.2020 Pátek

Lidské srdce je nejzrádnější a nejúskočnější ze všech věcí. Já Hospodin hledím na srdce a prověřuji úmysly a pohnutky každého člověka. S každým zúčtuji podle jeho jednání a skutků.
Jeremjáš 17, 9-10 (SNC)

Poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, i když by nás naše srdce odsuzovalo; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všechno.
1. list Janův 3, 19-20 (CSP)

Možná se někdo lekne, když se mluví o převrácenosti lidského srdce (postojů, myšlenek, pohnutek,…). Když jsme upřímní a poctiví sami k sobě, můžeme vidět potřebu změny našeho myšlení a jednání, ale sami to nedokážeme. A to nás může vést k tomu, abychom v pokoře objevovali a poznávali Boží pohled na nás samé a potřebu Jeho odpuštění. Pak můžeme žít v bezpečí a Jím nechat prověřovat naše nitro.

Ctibor

26.03.2020 Čtvrtek

Vyznávám svou vinu a hrozím se svého hříchu.
Žalm 38, 19 (CSP)

Lítost způsobená Bohem vede člověka ke změně postoje, a tím i k záchraně, taková lítost je žádoucí.
2. list Korintským 7, 10 (SNC)

Když si uvědomím pravdu o svém životě, může mne to zničit, nebo to může znamenat nový začátek - a na ten dnešní biblické citáty ukazují. Přiznání a vyznání viny, lítost, která vede ke změně postoje vůči Bohu nebo vůči člověku, je počátkem nového směru, dalo by se říci obratem o sto osmdesát stupňů. Je to dar, který uzavírá minulost a vede k naději a životu.

Jirka

25.03.2020 Středa

Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: „On mě neudělal?“ Což výtvor řekne o svém tvůrci: „On ničemu nerozumí?“
Izajáš 29,16

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému.
1. list Petrův 5,5

Jsem rád, že člověk není pánem tvorstva, jak jsme se učili za komunistů ve škole. To bych pak měl z budoucnosti opravdu strach. Věřím, že je to Bůh, kdo má naše životy v rukou a jako hrnčíř nás tvaruje do užitečných nádob. V pokoře můžeme vědět, že tu nejsme sami pro sebe, ale jeden pro druhého. Kéž nás právě to, co se děje, vede k pokoře vůči Bohu i k sobě navzájem. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.

David

24.03.2020 Úterý

Bůh je spravedlivý v tom, jak uvažuje, milosrdný ve všem, co učiní.
Žalm 145, 17 (SNC)

Nepřestáváme se za vás modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí.
Koloským 1, 9 (SNC)

Bůh, stvořitel světa je jiný, než si představujeme. Rád jedná s těmi, kteří ho chtějí skutečně poznat. Ten, kdo se mu otevřel, zažil jeho spravedlnost a milosrdenství  ve vlastním životě. Poznávání Boha a jeho záměrů není jednorázová záležitost, ale každodenní proces. Proto se i apoštol Pavel modlí za ty, kteří krok vstříc Bohu a Ježíši udělali, aby nepřestali v hledání a poznávali Boha stále do větší hloubky.

Honza

23.03.2020 Pondělí

Ty, Bože, jsi jediný Bůh, který učinil nebe, zemi i moře a všechno, co je v nich
Nehemjáš 9, 6 (SNC)

Bůh nikdy nepřestal o sobě svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí.
Skutky apoštolské 14, 17 (B21)

Obě hesla - místa z Bible jsou reakcí na nějakou nedobrou situaci lidské společnosti. To první je již projevem nápravy, kdy Izraelci, jako pozůstatek národa vyjadřovali v pokorných modlitbách svůj návrat k Bohu. To druhé je zoufalé a uklidňující zvolání apoštola Pavla ke zfanatizovanému a dezorientovanému davu. Ti první již vědomě přiznávali, že opustili Toho, který byl vždy bezpečím po celé genarace jejich otců a vyjadřovali svůj návrat k Bohu, byť okolnosti jejich života ještě zdaleka nebyly klidné a bezpečné. Ti druzí snad teprve zaslechli, nechali se zastavit a nasměrovat k Tomu, který dává život.

Šimon